Lisans Programı(2015 öncesi) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

LOJ 209 - Dış Ticarete Giriş
Uluslararası Ticaret, iktisadın uluslararası ekonomik problemlerle ilgilenen dalı olup, temel dış ticaret modelleri ile uluslararası ticaret politikasının başlıca konularını kapsar.

LOJ 210 - İhracat ve İthalat Yönetimi
Bu derste, Uluslararası pazarlama stratejileri, planlama, kıymetli evrakların hazırlanması, ödeme ve taşıma çeşitlerinin seçimi, İhracat bölümü operasyonları, uluslararası ticaret hareketlerinin yönetimi, akreditif ve diğer ödeme çeşitleri, teslim şekilleri ve taşıma prosedürleri, ithalat ve ihracatta önemli ve zorunlu belgeler, düzenlemeler, gümrükleme ve devlet sınırlamaları konuları üzerinde durulmaktadır.

LOJ 213 - Uluslararası Lojistiğe Giriş
Bu derste öğrencilerin, küresel tedarik zinciri içerisinde uluslararası lojistiğin rolünü ve uluslararası lojistik hakkındaki bilgileri anlamaları ve geleceğin uluslararası lojistik vizyona sahip olmaları sağlanacak. Bu kapsamda öğrencilere; temel müşteri hizmetleri konsepti, ulaştırma modları, sipariş süreci, bilgi sistemleri ve teknolojileri satın alma, dokümantasyon, malzeme ve envanter yönetimi vb. konular öğretilecektir.

LOJ 214 - Uluslararası Pazarlama
Ders, uluslararası pazarlamanın Uluslararası Pazarlama Dinamikleri, Uluslararası Piyasa Giriş Stratejileri Uluslararası Markalaşma Stratejileri gibi belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.

LOJ 215 - Tedarik Zinciri Yönetimi
Bu dersin içeriğinde, uluslararası veya küresel ticaret yönetiminde tedarik zinciri yönetimi uygulamaları ile ilkelerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanacaktır. Aynı zamanda da tedarik zinciri sanatı ve bilimi çalışmalarına katılımları teşvik edilecektir. Bu bağlamda tedarik zinciri konseptinde yer alan; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler vb. konular, fonksiyonel ve süreçsel açılardan dersin içeriğinde yer almaktadır.

LOJ 216 - Uluslararası Lojistik
Uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile ilgili olarak deniz yolu ve demiryolu taşımacılığının temel ilkeleri, taşımacıların yüklendikleri sorumluluklar ve yükümlülükleri kapsamında öğretilecektir. Birden fazla taşımacılık modunun söz konusu olduğu çoklu taşımacılığa ilişkin uluslararası ilkeler de öğretilecektir.

LOJ 218 - İhracat ve Lojistik Simulasyonları
“İhracat ve Lojistik Planlama Süreçleri’nin”, öğrencilere öğretilmesi bu ders kapsamında hedeflenmektedir. Bu hedef bağlamında, küreselleşen bir ortamda sektör içerisindeki ana aktörler olan; lojistikçi, tedarikçi, üretici dağıtımcı, toptancı, perakendeci ve tüketiciyi vb.; global, entegre, işbirlikçi, kombine ve bütüncül bir yaklaşımla ele almak, lojistik ve tedarik zincirinin bütünlüğünü, güvenirliğini ve görünürlüğünü ortaya koymak, değişim, dönüşüm, strateji ve yeni iş modellerine odaklanmak ve bilgi ile veriye eş zamanlı ulaşmaya imkan tanıyacak; ulusal ve uluslararası lojistik organizasyonel yapıyı kurma, ana ve merkezi ihracat ve lojistik politikaları oluşturma, ihracat ve lojistik planlama (stratejik, taktik ve operatif) süreçlerine ilişkin; temel ilke, esas, bileşen, yöntem ve diğer bilgiler ve örnek uygulamalar gibi konular bilişsel (kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinde), duyuşsal ve psikomotor alanlarda ders içeriğinde (kapsamında) uygulamalı olarak yer almaktadır.

LOJ 301 - Uluslararası Ticaret Hukuku
Bu derste öğrenciler, uluslararası hukuk sisteminin işleyişinin temel prensiplerini öğrendikten sonra, öncelikle ülkeler arası doğabilecek ticari anlaşmazlıkların tahkim yoluyla ne şekilde çözümlenebildiği konusunda bilgileneceklerdir. Dünya Ticaret Örgütü’nün oluşum süreci ve uluslararası ticarete getirdiği kuralları öğrenecektir.

LOJ 302 - Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
Dersin genel kapsamı ağırlıklı olarak gümrük kanununun, yönetmeliklerinin, dış ticaretin, dış ticaret ve gümrüğün kombinasyonu ve gümrük kolaylaştırmalarının uygulamasından oluşmaktadır.

LOJ 305 - Lojistik ve Taşımacılık Hukuku
Lojistik hizmetler uluslararası lojistik organizasyonlar (fraght forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) veya askeri birimler arasında yapılmaktadır. Aynı zamanda uluslararası lojistik, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden bir tasarım ve yönetim sistemi konumundadır. Bu nedenle lojistik yalnızca malzemenin değil, aynı zamanda bilginin ve hizmetinde kontrolü ve organizasyonu olması nedeniyle, uluslararası lojistik ve taşımacılık süreçleri, tüm hukuksal boyutları ile öğrencilere öğretilmesi, bu ders kapsamında hedeflenmektedir.

LOJ 306 - Depolama ve Envanter Yönetimi
Bu derste öğrencilere, küresel lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde envanter ve depolamanın rolü ile uluslararası depolama ve envanter yönetimi hakkında bilgiler verilecektir. Ayarıca öğrencilerde geleceğin depolama vizyonları oluşturulacaktır. Bu bağlamda temel rasyonel konsept kapsamında; müşteri hizmetleri, sipariş süreci, envanter yönetimi, taşımacılık, bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri, satın alma, dokümantasyon, malzeme elleçleme, paketleme, bar-kodlama, çapraz sevkiyat, envanter kontrol sistemleri, ABC sınıflandırması, ve ekonomik sipariş miktarı modelleri gibi konular öğrencilere öğretilecektir.

LOJ 307 - Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları
Öğrenciler para ve döviz piyasalarındaki işleyişi ve ilgili terimleri öğreneceklerdir. Ülkelerde uygulanabilecek farklı para politikaları açıklanmak suretiyle Türkiye’deki uygulamalara değinilecektir. Mevcut Türk para politikası ve uygulamaları ele alınarak döviz piyasasındaki işlemlerin bu mevzuat çerçevesinde ne şekilde gerçekleştirildiği açıklanacaktır.

LOJ 308 - Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı
Dersin genel kapsamını uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasını kurulları, kurumları ve kuralları dahil akademik anlamdaki teori ve uygulamalarının uluslararası havacılık lojistiği açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Aynı zamanda dersin içeriğinin küresel havacılık endüstrisinin yapılanması, işlemleri ve işletmesine yönelik teoriye dayalı bir anlayışın uluslararası hava lojistik ve ulaştırması açısından öğrencilere verilmesi planlanmıştır. Dersin içeriği uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasının mevcut uygulama ve yaklaşımlarının gelecekteki uygulamalar ile bütünleştirilmesine yönelik olarak uluslararası hava ulaştırmasının konsept ve alt konseptler ışığında uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasına ilişkin öğrencilerde üst düzey bir algı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir.

LOJ 310 - Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi
Dış ticaret işlemleri ve dövizli işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve değerlemesi açıklanacaktır. Dış ticaret şirketleri için ihracata yönelik olarak mevcut bulunan nakdi ve gayrinakdi finansman imkanları öğretilecektir.

LOJ 401 - Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku
Deniz ticaret ve lojistiğinin Türkiye’de ticaret kanunu ve uygulamaları kapsamındaki esasları öğretilecektir. Türk limanları ve limanların işletim ilke ve esasları aktarılacaktır.

LOJ 403 - Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon
Bu ders, uluslararası ticarette kullanılan kalite ve standartların nasıl bir önem taşıdığını, nerelerde kullanıldığını, teknoloji, yenilik ve lojistik alanında nasıl farklılık yarattığını gösterme odaklıdır.

LOJ 404 - Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi
Öğrenci- Öğretim Görevlisi fikir birliği ile belirlenen konular çerçevesinde yapılan araştırmanın, belirli aralıklarla teslim edilecek taslakların değerlendirilmesi ve dönem sonunda 15 dakikalık bir sunum ile konunun anlatılması planlanmaktadır.

LOJ 405 - Uluslararası Ticarette Vergilendirme
Bu derste öğrencilere uluslararası ticaret işlemlerinde gümrük rejimleri itibariyle ödenen vergi ve mali yükümlülükler, bu vergilerin dayanağı temel yasal mevzuat, dış ticaret vergilerine ilişkin temel dış ticaret, gümrük ve vergi kavramları, serbest bölge işlemlerinde mali yükümlülükler, yolcu ve kargo işlemlerinin vergisel boyutu öğretilmektedir. Bu çerçevede uluslararası lojistikte ticaret konusu eşyalar ile ilgili ödenecek vergilerin ne olduğu, hangi durumlarda ne tür vergi avantajlarının kullanılabileceği ve bu şekilde maliyetleri minimize edilebileceği örnekler ile anlatılmaktadır.

LOJ 406 - Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri
Ders, dış ticarette ve uluslar arası lojistikte kullanılan belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.

LOJ 408 - Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi
Dersin genel kapsamını uluslararası kontrat yönetiminin akademik anlamdaki teori ve uygulamalarının uluslararası lojistik açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Dersin içeriği uluslararası kontrat yönetiminin mevcut uygulama ve yaklaşımlarının uluslararası ticaret yönetimi açısından gelecekteki lojistik uygulamalar ile bütünleştirilmesi için uluslararası lojistik konsept ve alt konseptler açısından uluslararsı kontrat yönetimine ilişkin öğrencilerde üst düzey bir algı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Öğrenciler kurs sonunda uluslararası kontrat yönetimini uluslararası lojistik açısından takdir edip anlayabileceklerdir

LOJ 499 - Yaz Stajı
Bu ders, Uluslararası Ticaret ve Lojistik öğrencilerinin altıncı dönemlerinin sonunda aldıkları bir yaz stajı dersidir. Öğrencilerin, 20 iş günü boyunca kamu veya özel sektörde yer alan bir iş yerindeki saha deneyimlerini yazılı bir rapor ve sözlü bir sunumla aktarmaları beklenmektedir.

Teknik Seçmeli Dersler

LOJ 303 - Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği
Derste, Avrupa Birliği'nin işleyişine ilişkin bir temel oluşturmak üzere ekonomik bütünleşme türleri, Avrupa Birliği'nin tarihçesi ve bütünleşme süreci ile temel kurumları tartışılacak; AB-Türkiye arasindaki Gümrük Birliği'nin oluşumu, ortaklığa temel teşkil eden kararlar ve ortaklığın geleceği analiz edilecektir.

LOJ 322 - Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri
Bu ders kapsamında, Toplam Kalite Yönetimi kavramı ve tanımına, kalite geliştirmeye yönelik araç ve tekniklere, temel istatistiklere, kontrol diyagramlarına, 6 sigma ve uluslararası kalite standartlarına odaklanılmaktadır.

LOJ 402 - Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar
Ders, uluslararası finansal kurum ve piyasaların belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.

LOJ 409 - Elektronik Ticaret
Bu ders, E-ticaret çeşitleri, işletme paradigmaları, temel kavramlar, e-ticaret araçları, ödeme çeşitleri, alt yapı çeşitleri (iletişim, teknoloji ve ödeme alt yapıları gibi), E-ticarette Türkiye’deki firmaların güncel pozisyonu ve veri depolama teknolojileri konularını kapsamaktadır.

LOJ 414 - Risk Yönetimi
Uluslararası ticaret ve yerel işlemler sonucunda maruz kalınan faiz, kur, kredi riski gibi riskler açıklanacak, söz konusu riskleri oluşturan faktörler ve risklilik ölçüm yöntemleri öğretilecektir.

LOJ 419 - Kombine Taşımacılık
Bu ders taşıma çeşitleri, kombine taşımacılık bileşenleri, tarafları, tarafların yasal yükümlülüklerini ve gerekli dökümanların analizini kapsamaktadır. Ders kapsamında örnek olay değerlemeleri ve gerçek hayat uygulamaları ele alınmaktadır.

LOJ 429 - Lojistikte Girişimcilik ve Kobi'ler
Derste, uluslararası kapsamda girişimcilik ve lojistiğin tanımı, girişimcilerin özellikleri ve işletme çeşitleri, lojistik alanındaki KOBİ’lerin girişimci özellikleri, girişimci KOBİ’lere yönelik güncel verileri içeren konular yer almaktadır. Ders kapsamında vaka analizleri ve gerçek hayat uygulamalarından faydalanılır.

LOJ 430 - Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon
Bu ders, doğrusal programlama modellerinin kurulması, bu modellerin çözüm sürecinin geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritma, ikillik teorisi, duyarlılık analizi ve ikili simpleks algoritma konularını içermektedir.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

COMPE 103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Bilgisayar ağları ve iletişim. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

COMPE 107 - Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri
Microsoft Excel'e giriş (Çalışma sayfası oluşturma ve formatlama, fonksiyon kullanımı, Grafik ve tablo çizimi, veri filtreleme, sıralama).HTML ve Web tasarımına giriş (Microsoft Frontpage Grafik ve Metin girişi. Hazır şablon kullanarak sayfa tasarımı. Boş sayfadan sayfa tasarımı. Tablolar, Köprü Kurma, Kayıt etme, Dosya ve dizin yönetimi. Gezgin Çubuğu, Temalar, Bordürler, Resim düzenleme ve alt dizin oluşturma. Sayfa düzenlemesi , Sayfa Yayınlama , HTML Kodu başlangıç düzey anlatımı).

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bunlar arasında okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesini içerir. Bunlara ek olarak dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı dersin önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
Bu ders, daha ileri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesini kapsar. Bunlara ek olarak da araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı dersin önemli konularıdır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

LAW 111 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri

MGMT 111 - İşletmeye Giriş I
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

MGMT 112 - İşletmeye Giriş II
Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.

MGMT 203 - Muhasebe İlkeleri I
Muhasebe kavramı, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, Hesap kavramı ve kayıtlama süreci, Bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

MGMT 204 - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

MGMT 217 - Ticari İşletme Hukuku
İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

MGMT 301 - Pazarlama Yönetimi I
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MGMT 321 - Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli evrak tanımı ve özellikleri, kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrakın hukuki nitelikleri, ödeme ve ibraz, zaman aşımı.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.