İhracat ve Lojistik Simulasyonları (LOG317) Ders Detayları

Ders Adı: İhracat ve Lojistik Simulasyonları
Kod: LOG317
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Küresel yapının ve sürecin bugün ve gelecekte getirdiği/getireceği ekonomik fırsatlar, olanaklar, belirsizlikler, tehditler ve zorluklar; sektörleri, ticari işletmeleri ve lojistik hizmet üreten/sağlayan firmaları olumlu veya olumsuz yönden oldukça derinden etkileyecektir. Bu etkileri olumlu yönde kullanmada temel araçlardan biri ihracat süreci, diğeri ise ticari işletme veya lojistik firma bağlamında yapılan operasyon planlama sürecidir. Bu süreçlerin temel dinamiği ise, konuya ilişkin liderlerin ilgisi ve kararlılığındaki güçlü tutumlarıdır. Günümüzdeki küresel ekonomik ortam sonucu oluşan zorlu rekabet ortamı ister istemez işletmelerdeki ve firmalardaki üst düzey liderlerin ve yöneticilerin (CEO) ilgisini başta ihracat olmak üzere lojistik “stratejik”, “taktik” ve “oparatif” planlama sürecine yöneltmiştir. Bu bağlamda, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Öğrencilerine uluslararası ticaret ile lojistik yönetiminin uygulama yönünü simülasyonlar yoluyla öğrencilere deneyimleme şansını tanımak, dersin ana amacını oluşturmaktadır.
İçerik: “İhracat ve Lojistik Planlama Süreçleri’nin”, öğrencilere öğretilmesi bu ders kapsamında hedeflenmektedir. Bu hedef bağlamında, küreselleşen bir ortamda sektör içerisindeki ana aktörler olan; lojistikçi, tedarikçi, üretici dağıtımcı, toptancı, perakendeci ve tüketiciyi vb.; global, entegre, işbirlikçi, kombine ve bütüncül bir yaklaşımla ele almak, lojistik ve tedarik zincirinin bütünlüğünü, güvenirliğini ve görünürlüğünü ortaya koymak, değişim, dönüşüm, strateji ve yeni iş modellerine odaklanmak ve bilgi ile veriye eş zamanlı ulaşmaya imkan tanıyacak; ulusal ve uluslararası lojistik organizasyonel yapıyı kurma, ana ve merkezi ihracat ve lojistik politikaları oluşturma, ihracat ve lojistik planlama (stratejik, taktik ve operatif) süreçlerine ilişkin; temel ilke, esas, bileşen, yöntem ve diğer bilgiler ve örnek uygulamalar gibi konular bilişsel (kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinde), duyuşsal ve psikomotor alanlarda ders içeriğinde (kapsamında) uygulamalı olarak yer almaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5